topbild2.jpg

Vang Vandværk A.m.b.a.

CVR - nummer: 33 22 77 60Brugsvejledning af vandmåler

vandmaaler1.png

BRUGERVEJLEDNING
MULTICAL® 21 er en elektronisk vandmåler uden bevægelige dele.

Måleren
kræver ikke vedligehold og kan fjernaflæses af vandforsyningsselskabet.

Målerens display viser vandforbruget.

De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små
cifre angiver liter (i eksemplet til højre er målerstanden 587,263 m3).

Den grafiske flowindikator i venstre side angiver med fem små trekanter, om der løber vand gen-nem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket.

Nederst til højre i displayet blinker to
små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv.

Via en række infokoder kan måleren også nederst i displayet informere om usædvanlige forhold i vand-forbruget. En aktiv infokode blinker med et af ordene: ”LEAK”, ”BURST”, ”DRY”, ”REVERSE”, ”TAMPER”. Koderne har følgende betydning.

Infokode blinker i display: Betydning:
LEAK Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhæn-gende time i løbet af de sidste 24 timer.
Det kan være tegn på
en utæt vandhane eller toiletcisterne.
BURST Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være tegn på et sprængt rør.
DRY Måleren er ikke vandfyldt.
REVERSE Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
TAMPER Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregnings-formål.

 

Infokoderne ”LEAK”, ”BURST”, ”DRY” og ”REVERSE” slukker automatisk, når be-tingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede.
Med andre ord, “LEAK”
forsvinder, når vandet har stået stille i en time, “BURST” forsvinder, når forbruget falder til normalt forbrug, “REVERSE” forsvinder, når van-det løber den rigtige vej, og “DRY” slukker, når måleren er vandfyldt. “TAMPER” vil dog forblive tændt, hvis der har været forsøg på snyd.